do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony w Instytucie | sprawdź pocztę  
WNS -> Instytut Politologii ->Praktyki studenckie
Informacje dla

 • kandydatów-rekrutacja 2014/2015
 • studentów
      -plany zajęć
 • ODWOŁANE ZAJĘCIA
 • SESJA EGZAMINACYJNA
      -konsultacje
      -punkty ECTS
      -programy studiów
      -studia podyplomowe
      - SYLABUSY
      -tematyka seminariów
      -praca dyplomowa
      -opiekunowie roku
      -AIESEC
      -praktyki studenckie
 • -pracowników UG
 • -niepełnosprawnych

 • Dzia_alnoś_ Naukowo-Badawcza

 • realizowana tematyka
 • nowe kierunki badań
 • najważniejsze osiągnięcia
 • publikacje naukowe
 • przewody doktorskie
 • konferencje
 • Cywilizacja i Polityka
 • Gdańskie Studia
     Międzynarodowe


 • struktura instytutu
 • lista pracowników
 • ciekawe linki
 • galeria Instytutu

 • kalendarz sal    ćwiczeniowych


 • koła naukowe

 •   -POLITICUS
    -KRATOS
    -CONVERTUM
    -GEOPOLITYKI
    -Integracji Europy Środkowo-Wschodniej (wkrótce)

 • działalność studentów

 •   - Bałtycki Festiwal Nauki 2011
    - Bałtycki Festiwal Nauki 2012
    - Organizacje pozarządowe


  POMOCE NAUKOWE:

 • Systemy polityczne państw współczesnych
 •  

  Praktyki studenckie


  Instytucje | Organizacje | Oferty praktyk | Zaświadczenia | Kontakt
  Instytucje

  Studenci politologii UG praktyki zawodowe mogą realizować w następujących instytucjach:

  1. Organy administracji samorządowej i państwowej (Urzędy Miasta, Urzędy Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzki, Starostwa powiatowe, ministerstwa, kancelarie, konsulaty, ambasady, prokuratura, sądy, okręgowe komisje wyborcze, placówki dyplomatyczne i konsularne)

  2. Instytucje państwowe o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym, Agencje Rozwoju Regionalnego, KRUS, Ośrodki Badania Opinii Publicznej, Urzędy Statystyczne, Urzędy Skarbowe, Instytut Pamięci Narodowej,

  3. Służby Publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Centra Zarządzania Kryzysowego)

  4. partie polityczne (również pozaparlamentarne działające w regionie), biura poselskie, biura senatorskie

  5. Przedstawicielstwa Polski za granicą, np. przedstawicielstwa UE, NATO i innych Wspólnot Europejskich

  6. Środki masowego przekazu (radio, gazeta, telewizja),

  7. Organizacje gospodarcze, gdzie zajmowane stanowisko związane jest z kierunkiem studiów (dział marketingu, HR, PR)

  8. Związki wyznaniowe

  9. Agencje ubezpieczeniowe

  10. oraz inne placówki, których działalność i charakter koreluje z kierunkiem studiów.


  Odbycie praktyk w jednym ze wskazanych wyżej miejsc jest warunkiem otrzymania wpisu do indeksu. Wszelkie inne miejsca odbywania praktyk muszą być wcześniej uzgodnione z opiekunem praktyk studenckich.  Organizacje

  Przed odbyciem praktyk studenckich praktykant, jeśli wymaga tego zakład pracy, otrzymuje skierowanie lub porozumienie stron. Pierwsze wystawiane jest przez opiekuna praktyk i aby je otrzymać praktykant musi znać okres, w jakim będzie odbywał praktyki. Drugie wymaga podpisów prodziekana i prorektora, stąd czas oczekiwania na porozumienie kształtuje się od 1 miesiąca do 2 miesięcy.Dlatego niezbędnym jest aby student zgłosił się do opiekuna praktyk na 1 do 2 miesięcy przed planowanym odbyciem praktyk. Wystawienie porozumienia wymaga wskazania okresu odbywania praktyk oraz osoby reprezentującej zakład pracy, która ma prawo reprezentowania zakładu i podpisywania umów. Oba dokumenty są opcjonalne tzn. mogą ale nie muszą być wymagane przez zakład pracy przed odbyciem praktyk.
  Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest do przedłożenia opiekunowi lub osobie na stanowisku kierowniczym zaświadczenia zamieszczonego w dziale praktyki studenckie. Zaświadczenie stanowi podstawę zaliczenia praktyk studenckich z którym student przychodzi do opiekuna praktyk po wpis do indeksu. Student musi posiadać wpis z praktyk do końca III roku studiów licencjackich, zatem na ich odbycie ma 3 lata.

  Wymiar godzinowy odbywany praktyk musi wynosić minimum 120 godz. (np. 3 tygodnie po 8 godzin lub 4 tygodnie po 6 godzin).

  Każdy student odbywający praktyki studenckie musi być ubezpieczony (ubezpieczenie w ramach UG lub ubezpieczalni zewnętrznej).  Oferty praktyk

  W celu znalezienia aktualnej oferty praktyk studenckich odsyłam do Biuro Karier UG   

  Zaświadczenia

  1) wzór zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich  (zastępuje on wysłużone już dzienniczki praktyk)

   

  Kontakt

  Opiekun i Kierownik praktyk studenckich:

  dr Michał Kubiak

  e-mail: michalkubiak@vp.pl   e-mail: polmk@univ.gda.pl

  przyjmuje w godzinach konsultacji w pok. D520

   

   

   

   

   

  wstecz

   
  Szybki dost
p
   

  Instytut Politologii

  ul. Bażyńskiego 4
  80-952 Gdańsk

  Sekretariat
  tel/fax.
  (+48-58) 523 41 41
  e-mail:
  politologia@ug.edu.pl

    do strony glownej wydziału  strona główna wydziału kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem ostatnia aktualizacja strony:
  17.03.2014 r.  
  do strony głównej wydziału