do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony w Instytucie | sprawdź pocztę  

Kola naukowe

WNS -> Instytut Politologii -> Koła Naukowe
Informacje dla

 • kandydatów-rekrutacja 2014/2015
 • studentów
      -plany zajęć
 • ODWOŁANE ZAJĘCIA
 • SESJA EGZAMINACYJNA
      -konsultacje
      -punkty ECTS
      -programy studiów
      -studia podyplomowe
      - SYLABUSY
      -tematyka seminariów
      -praca dyplomowa
      -opiekunowie roku
      -AIESEC
      -praktyki studenckie
 • -pracowników UG
 • -niepełnosprawnych

 • Dzia_alnoś_ Naukowo-Badawcza

 • realizowana tematyka
 • nowe kierunki badań
 • najważniejsze osiągnięcia
 • publikacje naukowe
 • przewody doktorskie
 • konferencje
 • Cywilizacja i Polityka
 • Gdańskie Studia
     Międzynarodowe


 • struktura instytutu
 • lista pracowników
 • ciekawe linki
 • galeria Instytutu

 • kalendarz sal    ćwiczeniowych


 • koła naukowe

 •   -POLITICUS
    -KRATOS
    -CONVERTUM
    -GEOPOLITYKI
    -Integracji Europy Środkowo-Wschodniej (wkrótce)

 • działalność studentów

 •   - Bałtycki Festiwal Nauki 2011
    - Bałtycki Festiwal Nauki 2012
    - Organizacje pozarządowe


  POMOCE NAUKOWE:

 • Systemy polityczne państw współczesnych
 •  

  Koła Naukowe

   

  Koło Naukowe "Kratos" powstało 18 marca 2003 roku. Opiekunem Koła jest dr Jarosław Och i dr Beata Słobodzian pracownicy naukowi Instytutu Politologii UG. Inicjatorami powstania Koła byli studenci specjalizacji ustrojowo-samorządowej IV roku politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Praca badawcza Koła koncentruje się głównie w zakresie nauki o państwie i polityce, przemianach ustrojowych państwa, rozwoju samorządności po 1989 roku, funkcjonowania struktur administracyjnych w państwie i działalności i specyfice wszelakich partii politycznych. Ponadto w miarę możliwości Koło stara się przybliżyć praktyczne poznanie działania instytucji publicznych, urzędów i organów samorządowych. Współpracuje z organami władzy rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi oraz środkami masowego przekazu. Swoje cele statutowe realizuje poprzez organizowanie spotkań z osobistościami życia publicznego w Polsce, debat i innych kameralnych spotkań - mających na celu szerzenie zainteresowań naukami politycznymi i społecznymi pośród młodzieży akademickiej.

  Przykłady działalności Koła to organizowane spotkania osobami publicznymi, politykami i udział w debatach poświęconych naukom politycznym.

  1.04.2003 Koło zorganizowało spotkanie studentów politologii z Komendantem Miejskim Policji w Gdańsku. 15.04.2003 odbyło się spotkanie studentów politologii z wicemarszałkiem Sejmu RP - Panem Donaldem Tuskiem. 09.02.2004 Koło zaprosiło panią Izabelę Jarugę-Nowacką, Pełnomocnika Rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, 23.02.2004 odbyło się spotkanie studentów politologii z Panem Pawłem Adamowiczem - Prezydentem Miasta Gdańska. 05.04.2004 miała miejsce wizyta Wicemarszałka Sejmu RP - Pana Donalda Tuska i odbyła się debata o polskich politologach w Unii, 08.05.2004 Koło brało udział w obchodach Dnia Europy pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 19.10.2004 odbyło się spotkanie ze Sławomirem Nowakiem - posłem na Sejm III RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, 17. 02 2005 Koło uczestniczyło w Sesji Rady Miasta Gdańska. 23.02.2005 odbyła się debata "Kogo zabije lista Wildsteina" gośćmi byli pan Edmund Krasowski Dyrektor oddziału IPN w Gdańsku, Bogdan Lis Prezes Fundacji Centrum Solidarności i Grzegorz Grzelak wykładowca w Instytucie Politologii, były przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego. 13.04.2005 Koło zorganizowało przy udziale Biura Karier UG oraz WUP w Gdańsku warsztaty o tematyce "Jak efektywnie poszukiwać pracy". 19-22.05 Koło podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki przeprowadziło referendum unijne. W październiku 2006 r. koło zorganizowało konferencję WYBORY SAMORZĄDOWE PRAWDZIWA PRÓBA PRZED PARLAMENTARNYMI??. W 2007 r. - dwukrotnie akcje zbiórki krwi na Uniwersytecie Gdańskim (KRWINKA i WAMPIRIADA). W październiku 2007 r. - spotkanie z Radosławem Sikorskim i Anną Zielińską-Głębocką, W marcu 2008 r. - debatę "Wybór kobiet" z udziałem m. in. Izabeli Jarugi-Nowackiej oraz wystawę "Polki w Sejmie", W kwietniu 2008 r. - debatę "Trojmiasto Przyszłości", W maju 2008 r. - akcję "Dzień dziecka w Afryce" pod patronatem UNICEF.
  Koło Naukowe KRATOS posiada swoją stronę internetową http://www.sknkratos.pl/


  Koło Naukowe "Politicus" jest kołem międzywydziałowym. Prowadzi swoją działalność od 1989 r. W ciągu 16 lat przez koło naukowe przeszło w sumie 1000 studentów. Wielu byłych działaczy koła zajmuje dzisiaj ważne stanowiska w administracji państwowej, samorządzie terytorialnym, partiach politycznych. Koło w czasie 16 lat swojej działalności przeprowadziło kilkaset spotkań z politykami, uczonymi, działaczami samorządowymi. Do najważniejszych należały spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą, delegacją Parlamentu Kanadyjskiego, wieluoma ministrami rządu polskiego, ambasadorami i dyplomatami z placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce w tym z ambasadorem USA, ChRL, Republiki Korei, Iranu, Albanii, Rumunii, Słowacji i wielu innych państw. Gościliśmy też wielu wybitnych uczonych i dziennikarzy. Koło organizowało również seminaria naukowe i aktywnie uczestniczyło w studenckich seminariach naukowych odbywających się na terenie naszego kraju. Koło współpracuje ze studenckimi kołami naukowymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie M.Kopernika w Toruniu. W 2005 r. podpisano umowę o współpracy ze studenckim kołem naukowym z Uniwersytetu Amosa Komeńskiego w Bratysławie na Słowacji. Koło wydaje studencka gazetę "Politicus". Dotychczas ukazały się 4 numery. W 2005 r. wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej koło przeprowadziło grę strategiczną. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem studentów.

  Członkostwo studentów Instytutu Politologii UG w kołach naukowych umożliwia aktywny udział w tzw. "życiu studenckim", udział w spotkaniach z ciekawymi gośćmi z Polski i zagranicy, naukę działania w organizacjach społecznych, pomoc przy organizacji przeróżnych przedsięwziąć organizowanych przez władze Instytutu.


  Klub Wymiany Myśli Politycznej CONVERTUM to studenckie koło naukowe zajmujące się profesjonalną debatą jak i najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi kraju i świata. Do celów statutowych koła należy propagowanie merytorycznej debaty jako ważnego elementu życia publicznego, rozszerzenie postawy obywatelskiej wśród studentów, a także edukacja obywatelska. Opiekunami koła są: dr Wojciech Grabowski i dr Michał Kubiak.
  KWMP Convertum działa od 2013 roku i mimo tak krótkiego okresu czasu może poszczycić się zaangażowaniem na wielu płaszczyznach.
  25 kwietnia 2013 zorganizowało pierwsze spotkanie z cyklu "Dyskusje o państwie". Tematyka dotyczyła różnych koncepcji systemów podatkowych w Polsce i na świecie. Uczestnicy mieli okazję nie tylko powiększyć swoją wiedzę, a również sprawdzić w praktyce swoje umiejętności debatanckie w formie Brytyjskiej Debaty Parlamentarnej.
  28 maja 2013 zorganizowało "Debatę akademicką", podczas której zaproszeni wykładowcy Instytutu Politologii mieli okazję dyskutować nad znaczeniem wartości i przekonań w polityce. Spotkanie odbyło się w konwencji debaty brytyjskiej, a w skład drużyn weszli następujący pracownicy naukowi Instytutu Politologii:
  dr Jarosław Och, dr Barbara Kijewska, dr Krzysztof Piekarski, prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski, dr Wojciech Grabowski, dr Przemysław Sieradzan.
  17 stycznia 2014 roku zorganizowało debatę zatytułowaną "Polska Razem - czyli z kim?". Swoją wizję państwa zaprezentowali zaproszeni goście: poseł Jarosław Gowin, profesor Krystyna Iglicka-Okólska i poseł Przemysław Wipler.
  21 lutego 2014 roku zorganizowało debatę "Perspektywy Młodego Pokolenia", która poruszała problematykę bezrobocia, emigracji zarobkowej i umów cywilnoprawnych. Prelegentami byli: Krzysztof Bosak, Grzegorz Ilnicki i Paweł Gruza.
  Jednocześnie prowadzi również liczne spotkania poświęcone rozwojowi praktycznych umiejętności debatanckich w tym również otwarte warsztaty z trenerami takimi jak Marcin Kolago, Michał Fulara i Konrad Kiljan.
  Członkowie KWMP Convertum uczestniczą w ogólnopolskich turniejach debatanckich w charakterze zarówno zawodników, jak i sędziów. Podczas turnieju "Warszawa debatuje", który odbył się w dniach 15-16 czerwca 2013 roku w Warszawie, drużyna składająca się z członków koła przeszła do półfinału, w którym jako I Opozycja zajęła III miejsce.
  Więcej informacji na temat działalności Koła Naukowego KWMP Convertum znaleźć można na stronie internetowej http://www.convertum.pl.

   
  logo Koło Naukowe Geopolityki Uniwersytetu Gdańskiego powstało 28 listopada 2012 roku. Funkcjonuje przy Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest organizacją studencką o charakterze naukowym. Opiekunem naukowym Koła jest prof. UG, dr hab. Jakub Potulski.
  Celem działalności KN Geopolityki jest zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką szeroko pojętej geopolityki oraz upowszechnienie problematyki związanej z tą dyscypliną naukową, a także działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu geopolityki mająca na celu poszerzenie wiedzy studentów w tym zakresie. Do celów statutowych Koła należy również promocja Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz integracja środowiska studentów tego Instytutu, jak i innych ośrodków naukowych zajmujących się geopolityką.
  KN Geopolityki swoje cele statutowe realizuje poprzez organizowanie, współorganizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, warsztatach, spotkaniach, kursach, szkoleniach, wykładach i innych wydarzeniach naukowych, których celem jest poruszanie geopolitycznej problematyki oraz opracowywanie materiałów związanych z tematyką geopolityki, a także prowadzenie działalności wydawniczej. By jak najlepiej wywiązywać się z wymienionych celów statutowych Koło zawiązuje współpracę z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami i organizacjami realizującymi tożsame z KN Geopolityki cele statutowe.

  Więcej inforamcji na stronach:

  Koło Naukowe Geopolityki UG
  Facebook
  Twitter

   


  Międzywydziałowe " Koło Integracji Europy Środkowo Wschodniej" nieformalnie istnieje na UG od jesieni 2005. Zarejestrowaliśmy się w lutym 2006. Jesteśmy grupą osób z kilku wydziałów naszej uczelni, a swoja siedzibę mamy przy Instytucie Politologii.. W krótkim czasie naszego istnienia udało się nam zorganizować trzydniową imprezę kulturalną w Trójmieście pt. "Białoruś-reaktywacja" , dwie konferencje a nasi członkowie brali udział w manifestacji białoruskiej opozycji . Od października ruszamy z dalsza działalnością, w planach mamy m.in. :szereg konferencji poświeconych problematyce białoruskiej, spotkania z gośćmi zza wschodniej granicy a także odwiedziny naszych białoruskich przyjaciół na ich ziemi. Silnie współpracujemy z innymi kołami działającymi na UG, szczególnie wspomnieć należy o Kole Miłośników Wschodu. Od października ruszy także nasza strona internetowa.
  Poniżej fragment naszego Statutu, który w skrócie opisuje nasza działalność (zapraszam do lektury):
  Celem Koła jest prowadzenie działalności społecznej, kulturalno-oświatowej, informacyjnej na rzecz:
  - integracji środowisk naukowych, samorządowych, twórczych, wspólnot narodowych i religijnych oraz organizacji pozarządowych
  - szerzenia i ochrony praw i zasad demokratycznych
  - kształtowania prawdziwego obrazu państw Europy Środkowej i Wschodniej.
  Oraz:
  - promocja dorobku kulturalnego
  - wymiana doświadczeń sportowych.

  Cele Koła są realizowane przez:
  - nawiązania współpracy na poziomie edukacyjnym
  - organizowanie i wspieranie konferencji, sympozjów naukowych, seminariów, szkoleń, warsztatów , spotkań, oraz innych form służących określonym celom
  - współdziałanie z mediami, władzami oświatowymi oraz samorządami RP na rzecz szerzenia fachowej wiedzy o państwach Europy Środkowej i Wschodniej, kształtowania obrazu mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem problemów regionalnych; współdziałanie z władzami państw Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz szerzenia wiedzy o Polsce
  - działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji
  - współpracę z innymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, organizacjami społecznymi , instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych
  - inicjowanie ruchu artystycznego i literackiego
  - inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.
  Praca członków Koła ma wymiar społeczny.


  Jesteśmy otwarci na nowych członków, inicjatywy i pomysły!!!  Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego - link: www.nzsug.pl

   

   

  wstecz


    do strony glownej wydziału  strona główna wydziału kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem ostatnia aktualizacja strony:
  01.04.2014 r.  
  do strony głównej wydziału